หน้าแรก – ทักทายกันก่อน

welcome-kkw

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเว็บบล๊อก เรียนวิทยาศาสตร์กับครูเดียร์  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยครูประกาศิษย์  แทบมะลัย  ครู อันดับ คศ.3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการ สาระความรู้รอบตัวในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

g3

 

รายวิชา ว23102 วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

1. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
ม.3/7      ชื่อกลุ่มว่า  KKW307-2562
ม.3/8    ชื่อกลุ่มว่า  KKW308-2562
ม.3/9    ชื่อกลุ่มว่า  KKW11-2562

** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็นชื่อและนามสกุลจริง จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)  และใส่รูปภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน ของนักเรียนเอง

 

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของตนเอง  ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้
    แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน