หน้าแรก – ทักทายกันก่อน

 

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเว็บบล๊อก เรียนคอมพิวเตอร์กับครูเดียร์  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยครูประกาศิษย์  แทบมะลัย  ครู อันดับ คศ.3  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการและสาระความรู้รอบตัวในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป


การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรม หนังสั้น….ปันรัก

ป้ายหนังสั้นปันรัก_1280p X 720p

  1. ทดสอบก่อนเรียน   คลิก
  2. สมัครสมาชิก SocialClassnet
  3. รหัสห้องเรียน เพื่อลงทะเบียนเรียน   YzcE4
  4. ส่งงาน  มิวสิควีดีโอเพลงมาร์ชโรงเรียน
    ดูการส่งงาน

ดาวน์โหลด  Ulead 12
ดาวน์โหลด  ProShow Gold

กิจกรรมยามว่าง  ให้นักเรียนถ่ายภาพคู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น  คนละ 1 ชิ้น  และเอาภาพลงในเฟสตนเอง  พร้อมบอกชื่ออุปกรณ์ ประโยชน์และการใช้งาน  นำลิงค์ที่ลงภาพจากเฟสมาส่งนะครับ
คลิกส่งงานจ้า      : :      คลิกดูงานที่ส่ง

5. ส่งงานกลุ่ม  ภาพยนตร์สั้น “รณรงค์ พัฒนาระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนแวงน้อยศึกษา”
    ความยาว  3-5  นาที  (กลุ่มละ 3-4 คน)     :      ดูผลการส่งงาน

6. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
7. ทดสอบหลังเรียน
8. แบบประเมินการอบรม

 

 

g3

รายวิชา ง21241 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.1

1. ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
ม.1/1  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/1-2560
ม.1/2  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/2-2560
ม.1/3  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/3-2560

** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็นชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)  และใส่รูปภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน ของนักเรียนเอง

2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้ในเรื่อง ส่วนประดอบของคอมพิวเตอร์
http://www.waengnoi.com/201701/
แล้วทำกิจกรรมต่อไปนี้

Advertisements