หน้าแรก – ทักทายกันก่อน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเว็บบล๊อก เรียนคอมพิวเตอร์กับครูเดียร์  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยครูประกาศิษย์  แทบมะลัย  ครู อันดับ คศ.3  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการและสาระความรู้รอบตัวในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

รายวิชา ง22102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.2

1. ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
     ม.2/1  ชื่อกลุมว่า  ม.2/1-2559
     ม.2/2  ชื่อกลุมว่า  ม.2/2-2559
     ม.2/3  ชื่อกลุมว่า  ม.2/3-2559
     ม.2/4  ชื่อกลุมว่า  ม.2/4-2559
** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็นชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)

2. ให้นักเรียนสมัคร G-Mail เป็นของตนเอง โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริง      (คลิกสมัคร G-Mail)
ขั้นตอนการสมัคร G-Mail
ส่งงานชื่อบัญชีที่ G-Mail สมัครแล้ว

รายวิชา  การออกแบบภาพยนตร์สั้น  ชั้น ม.4/2

1. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Face Book   ชื่อกลุ่ม  ม.4/2-2559
โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็นชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้
(หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)
2. นักเรียนแต่ละคน สมัครบัญชี G-Mail  เป็นของตนเอง โดยใช้ชื่อและนามสกุลจริง
หากยังไม่เคยมีบัญชี G-Mail   (คลิกสมัคร G-Mail)    ศึกษาความรู้ ขั้นตอนการสมัคร G-Mail
(หากนักเรียนมีบัญชี G-Mail เดิมอยู่แล้ว สามารถนำมาใช้งานได้)
3. ศึกษาการใช้งาน Google Drive
4. ศึกษาความรู้เรื่องการเรียนรู้ออนไลน์
5. ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง การออกแบบภาพยนตร์สั้น จาก Social Classnet