หน้าแรก – ทักทายกันก่อน

welcome-kkw

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเว็บบล๊อก เรียนวิทยาศาสตร์กับครูเดียร์  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยครูประกาศิษย์  แทบมะลัย  ครู อันดับ คศ.3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการและสาระความรู้รอบตัวในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

g3

รายวิชา ว20206 วิทยาศาสตร์06  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
ม.3/2    ชื่อกลุ่มว่า  KKW302-ว20206
ม.3/4    ชื่อกลุ่มว่า  KKW304-ว20206
ม.3/5    ชื่อกลุ่มว่า  KKW305-ว20206
ม.3/8    ชื่อกลุ่มว่า  KKW308-ว20206
ม.3/9    ชื่อกลุ่มว่า  KKW309-ว20206
ม.3/11  ชื่อกลุ่มว่า  KKW311-ว20206
ม.3/13  ชื่อกลุ่มว่า  KKW313-ว20206

** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็น ชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)  และใส่รูปภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน ของนักเรียนเอง

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของตนเอง  ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน

รายวิชา ว20202 วิทยาศาสตร์02  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
ม.1/4  ชื่อกลุ่มว่า  KKW104-ว20202
ม.1/5  ชื่อกลุ่มว่า  KKW105-ว20202

** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็น ชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)  และใส่รูปภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน ของนักเรียนเอง

2. ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของตนเอง  ตามแบบฟอร์มต่อไปนี้
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน

Advertisements