หน้าแรก – ทักทายกันก่อน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเว็บบล๊อก เรียนคอมพิวเตอร์กับครูเดียร์  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยครูประกาศิษย์  แทบมะลัย  ครู อันดับ คศ.3  โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการและสาระความรู้รอบตัวในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรง  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีทักษะที่จำเป็นของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

รายวิชา ง21241 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.1

1. ให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มของแต่ละห้อง  ดังต่อไปนี้
     ม.1/1  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/1-2560
     ม.1/2  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/2-2560
     ม.1/3  ชื่อกลุ่มว่า  ม.1/3-2560

** หมายเหตุ  โดยให้ใช้ชื่อของเพสบุ๊คตนเอง  เป็นชื่อและนามสกุลจริง เท่านั้น  จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ (หากยังไม่บัญชีเฟสบุ๊คมีให้สมัครใหม่ได้)  และใส่รูปภาพจริงที่เป็นปัจจุบัน ของนักเรียนเอง

2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้ในเรื่อง ส่วนประดอบของคอมพิวเตอร์
http://www.waengnoi.com/201701/
แล้วทำกิจกรรมต่อไปนี้